KontaktMailInfo
Anton Velychkoanton.velychko@a-s-f.dk Cheftræner Anton Velychko
Bestyrelsenbestyrelsen@a-s-f.dkMalene Nysom, Pia Lumholtz, Louise Bomholtz, Trine Balle Nielsen, Heinz Solheim Bojer
Økonomiokonomi@a-s-f.dkHeinz Solheim Bojer
SportsudvalgSport@a-s-f.dkMalene Nysom, Louise Bomholtz, Heinz Solheim Bojer
Koordineringsudvalgkoor@a-s-f.dkPia Lumholtz, Trine Balle Nielsen
Skøjteskoleskole@a-s-f.dkLouise Solheim Bojer